ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków, Polska
+48 12 62 23 100
Rezerwuj
Regulamin Hotelu

Pracownicy Hoteli Studenckich wysoko cenić będą Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu hotelu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 

§ 1
 1. Gość najmujący pokój w hotelu zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma prawo odmówić wynajęcia pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu hotelu.
§ 2
 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, ani nie dokonał rezerwacji, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu zależnie od wolnych pokoi.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00, Recepcja ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących cen.
 6. Gość najmujący pokój nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 8.00 do 22.00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 9. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 10. Za zachowania dzieci, w tym szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
§ 3
 1. Na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych – z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
 2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
§ 4
 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 5. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
§ 5
 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
§ 6
 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi hotelowych
oraz pozostałych usług hotelowych dla Gości indywidualnych
w Hotelach Studenckich w Krakowie

I. SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI INDYWIDUALNYCH

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:
  • telefoniczne,
  • e-mailem lub przez www.hotelestudenckie.pl,
  • osobiście w recepcji Hoteli Studenckich w Krakowie.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, na prośbę klienta Hotel może przygotować dokument potwierdzający rezerwację.
 3. Hotel może poprosić o wpłacenie przez Klienta zadatku w wysokości 100% pierwszej doby pobytu lub w przypadku dłuższego pobytu 30% wartości zamówienia. W przypadku dokonania rezerwacji w okresie tzw. „wysokiego sezonu” (szczegółowe daty podano w cenniku na rok bieżący) podczas długich weekendów, świąt, sylwestra itp. Hotele Studenckie mogą poprosić o wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 100% kwoty za pobyt.
 4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Klienta. Po potwierdzeniu przez Klienta chęci wpłaty zadatku w formie obciążenia karty kredytowej Hotel prześle na wskazany adres mailowy formularz zgody na obciążenie karty.
 5. Zadatek winien być wpłacony w wyznaczonym terminie podanym podczas dokonania rezerwacji. Terminy wpłaty zadatku rezerwacji ustala indywidualnie Hotel.
 6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hoteli Studenckich w Krakowie:
  BANK MILLENNIUM S.A. 02-017 Warszawa Al. Jerozolimskie 123a
  nr konta: PL 09 1160 2202 0000 0000 4973 7004
  SWIFT KOD: BIGBPLPW6.
  Pozostała kwota będzie płatna w hotelu przy zakwaterowaniu gotówką, kartą lub przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy z Hotelem.
  W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, lub braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana
 7. Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z cennikiem hotelowym obowiązującym w czasie dokonania rezerwacji.

II. ANULOWANIE REZERWACJI INDYWIDUALNYCH

 1. Warunki anulowania rezerwacji:
  • poniżej 7 dni – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
  • do 14 dni – 50% zwrotu wpłaconej kwoty
  • do 30 dni od daty planowanego przyjazdu – 100% zwrotu wpłaconej kwoty
 2. W przypadku rezerwacji bezzwrotnej wpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od terminu anulacji.
 3. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację zostanie zwrócona Klientowi w formie, w jakiej została dokonana.
 4. Opłata za rezygnację będzie potrącona z kwoty wpłaconego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu lub zostanie pobrana z karty kredytowej.
 5. Anulowania rezerwacji należy dokonywać pisemnie na bezpośredni adres hotelu:

  [email protected],
  [email protected],
  [email protected],
  [email protected].

  lub na adres email z którego wysłano potwierdzenie rezerwacji.